Visie & Missie

De identiteit Op CBS It Fundamint is het onderwijs gebaseerd op een christelijke grondslag.  Hoewel ons onderwijs gebaseerd is op een Christelijke grondslag, worden alle kinderen op school toegelaten waarvan de ouders/verzorgers, ongeacht hun gezindte of afkomst, de doelstellingen van de school respecteren.  De christelijk identiteit geeft vorm en inhoud aan het onderwijs dat wordt gegeven.

We besteden veel aandacht aan de omgang met elkaar; de school is een ontmoetingsplaats. Een goede sfeer op het plein en binnen de school heeft prioriteit. We streven naar een leef- en leerklimaat waarin respect voor elkaar voorop staat. Verschillen laten we tot hun recht komen en dit vraagt betrokkenheid vanuit alle geledingen, waardoor begrip en verdraagzaamheid aanwezig zijn. 

Vanuit onze identiteit willen we op school een klimaat scheppen waarin we op een positieve manier met elkaar omgaan. Als leerkrachten van It Fundamint zorgen we voor een veilige, functionele en uitdagende leeromgeving. We tonen in gedrag en taalgebruik respect voor de kinderen. Om als schoolgemeenschap te kunnen functioneren zijn er op school -en groepsniveau heldere omgangsregels afgesproken. In onze dagelijkse omgang met de kinderen staat voorop dat kinderen verantwoordelijkheid moeten leren dragen voor hun eigen gedrag en de effecten hiervan. Omdat opvoeden volgens onze visie een gezamenlijke taak is van ouder(s)/verzorger(s) en school, stellen we positief en regelmatig contact met de ouders bijzonder op prijs.