MR

De MR bestaat uit zes personen: 3 ouders en 3 personeelsleden. Haar vergaderingen zijn openbaar. De zittingsduur is drie jaar. Met een maximale zittingstijd van twee termijnen. Voor de verkiezingen is een rooster van aftreden opgesteld. Op dit moment is er een vacature voor de oudergeleding. De MR stelt zich als doel: ’naar kunnen de openheid, openbaarheid en het onderling overleg in de school te bevorderen’.

De visie van de MR:

1. Om een positief kritische, proactieve en goed geïnformeerde MR te zijn, is het van belang, dat wij op tijd en op maat geïnformeerd worden.

2. Daarnaast is het belangrijk, dat wij ons, indien nodig, specialiseren op verschillende terreinen, o.a. door middel van scholing.

3. De leden van de MR bestuderen kritisch en tijdig de voor hen bestemde informatie en beleidsvoornemens.

4. De voorzitter houdt de grote lijn in de gaten en draagt zorg voor een goede communicatie.

5. Een transparante communicatie houdt voor ons in, dat we zowel binnen de MR als met de achterban en de directeur contact onderhouden, zodat we tot een optimale besluitvorming komen.

6. De MR voert medezeggenschap bij het scheppen van goede voorwaarden voor goed onderwijs binnen de school. Een goedlopende organisatie en goede arbeidsomstandigheden zijn hierbij van essentieel belang.

De MR heeft drie soorten bevoegdheden:

1. Vertegenwoordigende bevoegdheid.

2. Instemmende bevoegdheid. Het bestuur heeft de instemming nodig van de MR met betrekking tot o.a. de volgende zaken: - Vaststelling of wijziging van het schoolplan en het activiteitenplan - Vaststelling van het beleid met betrekking tot ouderparticipatie - Fundamentele wijzigingen in de organisatie van de school - Vaststelling of wijziging van een schoolreglement.

3. Adviserende bevoegdheid. Het advies van de MR dient o.a. gevraagd of gehoord te worden bij: - Aanstelling, ontslag en taakvervulling van het personeel - Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen en het onderhoud van de school.

 

Onze MR bestaat uit:

 

Oudergeleding:

   Thea Roersma (voorzitter)

   Jildou Abma

   Margriet van der Schaaf

Personeelsgeleding:

  Irma Klaver-Fennema (secretaris)

  Judith Brouwer

  Gea Wijbenga

 

Mocht u nog vragen en/of punten hebben voor de Medezeggenschapsraad, dan kunt u die sturen naar: mr.fundamint@pcbo-ferwerderadiel.nl