MR
WAT IS DE MR? EN WAT DOET DE MR?

De centrale functie van een MR is zorgdragen voor een goede balans in de organisatie tussen bestuur/directie en de geledingen, zowel van personeel als ouders. De wettelijke opdracht van de MR is het bevorderen van openheid en onderling overleg.
Wat doen we in de praktijk? De MR komt 6 maal per jaar bijeen. Jaarlijks terugkomende agendapunten zijn o.a. schoolplan, schoolgids, communicatie met ouders en leerkrachten, schoolbegroting, formatie en actuele en gewijzigde beleidsplannen. Uitgebreide informatie zoals de statuten, huishoudelijk reglement, jaarplanning en de notulen kunt u ook vinden op deze site.
Wilt u als ouder meepraten over alles wat met de school te maken heeft en invloed uitoefenen op het beleid van de school? Dan is de MR iets voor U! De zittingsduur is 3 jaar, en kan 1 maal verlengd worden door u herkiesbaar te stellen. De verkiezing van nieuwe MR leden vindt plaats in maart/april.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding
Fotine Hellema (voorzitter)
Fiona Steegstra
Hilly Jongbloed

Personeelsgeleding
Aukje Postma
Irma Klaver
Lucie Elderhuis


U kunt hieronder het jaarverslag MR 2016-2017, het beleidsplan 2017-2018 en de notulen lezen:
Jaarverslag MR schooljaar 2016-2017
Beleidsplan MR 2017-2018
Notulen MR 12-09-2017.pdf
Notulen MR 31-10-17.pdf
Notulen MR 23-01-2018.pdf
Notulen MR 27-03-2018
Notulen MR 22-05-2018